اصـــــلا به بعضــــِِِِِِـــِِِیا نباید ریِِِـــــــِِِِــــِِِِِِِِد

آخه برنـــِِِِِِِِـــــِِِِِِِِِِِِــــِِِز میشن

از فــــــردا خودشــــــونو واستـــــــــــِِِِِِ  میـــــگیرن..