طرف هر هفته با یه لاشی رل میزنه
اونوقت میگه من دست نیافتنی ام!

sad-cat-diary