به بعضیا باید گفت:
اگه واسه همه “قاطی پاتی”میکنی
واسه ما هنوز “تاتی تاتی”میکنی…

deep