توکه باشی بســ است…
مگــر منــ جـــز(نفــس) چه میخواهــم