دوست داری الان کجا باشی ؟
.

.

من که نمیدونم اون کجاس!!!!