پسر که باشی ؛

نمیتونی دردتو راحت بگی ؛

چون همه انتظار دارن مرد باشی …